ระบบบำบัดน้ำเสีย


บริษัท .....................

  • สํารวจ ออกแบบ ปรับปรุง ก่อสร้างและดูแลรักษา
  • ระบบบําบัดน้ำเสียทุกประเภท
  • ระบบห้องปลอดเชื้อ/แยกโรคโรงพยาบาล
  • จําหน่ายและซ่อมอุปกรณ์ สิ่งแวดล้อม

.

มุ่งมั่นสู่เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พร้อมทักษะปฏิบัติและกํากับดูแล
Water Pollution Management And Environmental Engineering Service

บริษัท : 

Email : 

ที่อยู่ :